BIP
Wersja kontrastowa BIP

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Wyprawka szkolna 2019 r.

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
Wyprawka szkolna 2019-2020

Informujemy, iż Rada Ministrów 4 lipca 2019 r. przyjęła Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”.
  1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, udzielana jest uczniom:
1)    słabowidzącym,
2)    niesłyszącym,
3)    słabosłyszącym,
4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
 
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
  1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom:
1)    słabowidzącym,
2)    niesłyszącym,
3)    słabosłyszącym,
4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
 
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klas II i III branżowej szkoły I stopnia, klas II–IV dotychczasowego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
  1.  Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych udzielana jest uczniom:
1)    słabowidzącym,
2)    niesłyszącym,
3)    słabosłyszącym,
4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
 
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I dotychczasowego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy.

 
Maksymalne kwoty pomocy udzielanej w ramach programu dla poszczególnych grup uczniów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów:

Lp. Grupa uczniów Maksymalna kwota dofinansowania
1. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy; do 225,00 zł
2. uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do branżowej szkoły I stopnia; do 390,00 zł
3. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum do 445,00 zł


 
Pomoc udzielana jest na wniosek:
  • rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia,
  • nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych ucznia, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia,
– składany do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 do dnia 10 września 2019 roku.
 
Do wniosku należy dołączyć:
  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  • dowód zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2009-12-07 23:00:40)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2021-09-06 09:55:49)