Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej GZO

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia:

Przebudowa toalet szkolnych i przyłączy kanalizacji zewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich

Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich
Data wprowadzenia: 25 kwiecień 2018
Tryb zamówienia: Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z przepisami ustawy PZP(1) (dział II, rozdz. 3 oddz. 1).
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Znak sprawy: IN.21.3.2018
Opis przedmiotu oraz wielkość zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa toalet szkolnych i przyłączy kanalizacji zewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Szczegółowy zakres robót:
Przebudowa toalet szkolnych i przyłączy kanalizacji zewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich na podstawie przedmiaru robót i 3 rysunkach pomocniczych obejmująca:
- roboty demontażowe instalacji wod-kan;
- roboty demontażowe instalacji elektrycznych;
- roboty rozbiórkowe budowlane,
- wykonanie nowych instalacji wod-kan;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej;
- roboty budowlane;
- przebudowę przyłączy kanalizacji zewnętrznej;
- wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów;
- wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego kanalizacji zewnętrznej;
- wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania.
 
Kod CPV: 45.00.00.00-7,45.30.00.00-0,45.40.00.00-1
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie realizować przedmiotowe zamówienie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy czym wykonanie całości zamówienia i zgłoszenie gotowości przekazania nastąpi nie później niż do dnia 10 sierpnia 2018 roku
Opis warunków uczestnictwa oraz sposób oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienia poszczególnych części przedmiotu zamówienia może ubiegać się wykonawca/wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu;
nie podlegają wykluczeniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolności technicznej lub zawodowej.

Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:
1) w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał (zakończył) co najmniej jedno zadanie o wartości co najmniej 50 000 zł (brutto) w zakresie ogólnobudowlanym lub w zakresie instalacji sanitarnych.
Kryteria oceny ofert: Cena   60 %
Okres gwarancji  40 %
Wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz 978 i 1240). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie Nr 21 8907 1089 2002 0090 6881 0002 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – 47-100 Strzelce Opolskie ul. Wałowa 5 - I piętro – pokój nr 10 (sekretariat) lub dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa w dniu 10 maja 2018 r. o godzinie 9:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 10 maja 2018 r. o godzinie 915 w siedzibie Zamawiającego
Termin związania z ofertą: 30 dni
Osoba upoważniona do kontaktu:
Stan zamówienia: Zakończony
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2010-05-18 14:56:14)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2018-05-21 09:20:43)
Liczba odwiedzin: 187289

Stopka

Data aktualizacji: 25 czerwiec 2024, Licznik odwiedzin: 20674721
design by fast4net

Zamknij