Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej GZO

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia:

Przebudowa sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich – w segmencie D

Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich
Data wprowadzenia: 14 listopad 2018
Tryb zamówienia: Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z przepisami ustawy PZP(1) (dział II, rozdz. 3 oddz. 1).
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Znak sprawy: IN.21.11.2018
Opis przedmiotu oraz wielkość zamówienia: Przebudowa sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich – w segmencie D.
Zakres robót: Zakres robót zadania pn.: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich, obejmuje w szczególności:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe;
- wykonanie przebudowy instalacji wod.-kan. w sanitariatach szkolnych;
- wymiana stolarki drzwiowej;
- przebudowa instalacji elektrycznej;
- wykonanie nowych kabin w toaletach szkolnych;
- roboty wykończeniowe (nowe posadzki, płytki ścienne, obudowy z G-K roboty malarskie);
- wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów;
- wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania.
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,45311200
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie realizować przedmiotowe zamówienie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy czym wykonanie całości zamówienia i zgłoszenie gotowości przekazania nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Opis warunków uczestnictwa oraz sposób oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia poszczególnych części przedmiotu zamówienia może ubiegać się wykonawca/wykonawcy, którzy: 
spełniają warunki udziału w postępowaniu; 
nie podlegają wykluczeniu. 
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolności technicznej lub zawodowej.

Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zdolność techniczna lub zawodowa. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że: w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał (zakończył) co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń sanitarnych o wartości co najmniej 50 000 zł (brutto).
 
Kryteria oceny ofert: 1 Cena 60 %
2 Okres gwarancji 40 %
Wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz 978 i 1240). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie Nr 21 8907 1089 2002 0090 6881 0002 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – 47-100 Strzelce Opolskie ul. Wałowa 5 - I piętro – pokój nr 10 (sekretariat) lub dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2018 r. o godzinie 9:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada 2018 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania z ofertą: 30 dni
Osoba upoważniona do kontaktu:
Stan zamówienia: Zakończony
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2010-08-04 17:41:59)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2018-12-03 14:14:18)
Liczba odwiedzin: 187292

Stopka

Data aktualizacji: 25 czerwiec 2024, Licznik odwiedzin: 20674799
design by fast4net

Zamknij