Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej GZO

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia:

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich

Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich
Data wprowadzenia: 10 styczeń 2019
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Znak sprawy: IN.21.1.2019
Opis przedmiotu oraz wielkość zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich.

Zakres robót zadania obejmuje w szczególności:
 • roboty rozbiórkowe i demontażowe;
 • wykonanie odwodnienia boiska – drenażu;
 • wykonanie nowego boiska z nawierzchnia syntetyczną poliuretanową (EPDM) o pow. 1196 m2;
 • wykonanie oświetlenia boiska (tylko okablowanie);
 • wykonanie piłko-chwytów o wysokości 6,0 m (z odzyskiem piłko-chwytów z innego boiska)
 • wyposażenie boiska w zestawy bramek słupków i koszy;
 • wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów;
 • wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego;
 • wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania;
 • zapewnienie kierownika budowy
Kod CPV: Główny przedmiot: 45000000-7 Przedmiot dodatkowy: 45110000-1 45220000-5
Termin wykonania zamówienia: 10 sierpnia 2019 roku.
Opis warunków uczestnictwa oraz sposób oceny spełnienia tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia poszczególnych części przedmiotu zamówienia może ubiegać się wykonawca/wykonawcy, którzy:
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu;
 • nie podlegają wykluczeniu.
 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 • zdolności technicznej lub zawodowej.
 1. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:
w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał (zakończył) co najmniej jedno zadanie  w zakresie robót inżynieryjnych, o wartości co najmniej 80 000 zł (brutto).
 1. Wykluczenie wykonawcy.
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP.
 • Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy PZP.
 • Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP, z uwzględnieniem innych przepisów ustawy PZP, w szczególności art. 24 ust. 8, 9 i 10 tej ustawy.
 1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryterium

Znaczenie [%]

1

Cena

60 %

2

Okres gwarancji

40 %

Wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 25 stycznia 2019 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego. II Piętro (Sala Konferencyjna)
Termin związania z ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Osoba upoważniona do kontaktu:
Stan zamówienia: Zakończony
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2010-08-25 08:29:42)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2019-11-22 12:13:37)
Liczba odwiedzin: 187299

Stopka

Data aktualizacji: 25 czerwiec 2024, Licznik odwiedzin: 20675236
design by fast4net

Zamknij