Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej GZO

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 – etap II

Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich
Data wprowadzenia: 3 grudzień 2018
Tryb zamówienia: Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z przepisami ustawy PZP (dział II, rozdz. 3 oddz. 1).
Rodzaj zamówienia: Usługa
Znak sprawy: AT II.4075.7.2018
Opis przedmiotu oraz wielkość zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Strzelce Opolskie do szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania codziennie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. (maksymalnie 106 dni dowozu).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania (części):
 
Część I: dowóz trzynastu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Ks. Wajdy 3, zgodnie z poniższym wykazem miejsc ustalonych dla Wykonawcy:
 • Rozmierz, ul. Powstańców Śl. (1 osoba),
 • Sucha, ul. Polna (1 osoba),
 • Szymiszów, ul. Fabryczna (1 osoba),
 • Szymiszów, ul. Dworcowa (1 osoba),
 • Rożniątów, ul. Gogolińska (1 osoba),
 • Rożniątów, ul. Leśna (1 osoba),
 • Strzelce Opolskie, Os. Piastów Śl. (1 osoba),
 • Strzelce Opolskie, ul. Topolowa (1 osoba),
 • Strzelce Opolskie, ul. Sosnowa (1 osoba),
 • Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska (2 osoby),
 • Strzelce Opolskie, ul. K. Miarki (1 osoba),
 • Dziewkowice, ul. Szkolna (1 osoba).
Uczniowie mają wystarczającą sprawność ruchową, aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu.
 
Część II: dowóz jednego ucznia niepełnosprawnego* do Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Ks. Wajdy 3, zgodnie z poniższym wykazem miejsc ustalonych dla Wykonawcy:
 • Sucha, ul. Św. Anny (1 osoba).
(*dziecko ze względu na rodzaj niepełnosprawności przewożone jest w foteliku samochodowym i nie ma możliwości – również z uwagi na indywidualne zajęcia w szkole – na dowóz razem z pozostałymi dziećmi wspólnym przewozem).
 
Część III: dowóz dziewięciu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19, zgodnie z poniższym wykazem miejsc ustalonych dla Wykonawcy:
 • Błotnica Strzelecka, ul. Dworcowa (1 osoba),
 • Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska (1 osoba),
 • Strzelce Opolskie, ul. Krakowska (2 osoby),
 • Strzelce Opolskie, ul. Graniczna (1 osoba),
 • Strzelce Opolskie, ul. Fabryczna (1 osoba),
 • Strzelce Opolskie, ul. Osiedle (1 osoba),
 • Szymiszów, ul. 1 Maja (1 osoba),
 • Sucha, ul. Kościelna (1 osoba).
Uczniowie mają wystarczającą sprawność ruchową, aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu.
 
Część IV: dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3, zgodnie z poniższym wykazem miejsc ustalonych dla Wykonawcy:
 • Strzelce Opolskie, Osiedle Piastów Śląskich (1 osoba),
 • Ligota Dolna, ul. Wiejska (1 osoba).
Uczniowie mają wystarczającą sprawność ruchową, aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu
Kod CPV: 60.13.00.00-8
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie realizować przedmiotowe zamówienie od dnia 2 stycznia 2019 r. lub od dnia następnego po podpisaniu umowy, jeżeli jej podpisanie nastąpiłoby po 2 stycznia, do dnia 21 czerwca 2019 r.
Opis warunków uczestnictwa oraz sposób oceny spełnienia tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia poszczególnych części przedmiotu zamówienia może ubiegać się wykonawca/wykonawcy, którzy:
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu;
 • nie podlegają wykluczeniu.
 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 • zdolności technicznej lub zawodowej.
 1. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 • Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:
w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał (zakończył) przynajmniej jedno zadanie o wartości co najmniej 30 000 zł (brutto) w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za wyjątkiem zadania nr 2, dla którego nie określa się minimalnej kwoty wykazywanego zadania. W przypadku składnia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, wystarczy wykazanie zakończenia jednego zadania o wartości co najmniej 30 000 zł (brutto).
 1. Wykluczenie wykonawcy:
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP.
 • Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy PZP.
 • Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP, z uwzględnieniem innych przepisów ustawy PZP, w szczególności art. 24 ust. 8, 9 i 10 tej ustawy.
 1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Kryteria oceny ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie [%]
1 Cena 60 %
2 Czas zapewnienia dowozu zastępczego 20 %
3 Wiek pojazdu 20 %
     
Wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla zadania nr 1 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); Dla zadania nr 2 – wadium nie jest wymagane; Dla zadania nr 3 – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); Dla zadania nr 4 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2018 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania z ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Mic-Żminkowska
Stan zamówienia: Zakończony
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2010-08-04 18:10:59)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2019-01-03 07:09:23)
Liczba odwiedzin: 187288

Stopka

Data aktualizacji: 25 czerwiec 2024, Licznik odwiedzin: 20674709
design by fast4net

Zamknij