Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej GZO

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich
Data wprowadzenia: 28 sierpień 2018
Tryb zamówienia: Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z przepisami ustawy PZP (dział II, rozdz. 3 oddz. 1).
Rodzaj zamówienia: Usługa
Znak sprawy: AT II.4075.3.2018
Opis przedmiotu oraz wielkość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych
w gminie Strzelce Opolskie do szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania codziennie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych
w okresie od 17 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (maksymalnie 69 dni dowozu).

 1. Szczegółowy zakres robót:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania (części):
 • Część I: dowóz jedenastu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Ks. Wajdy 3, zgodnie z poniższym wykazem miejsc ustalonych dla Wykonawcy: ­ - Rozmierz, ul. Powstańców Śl. (1 osoba), ­ - Sucha, ul. Polna (1 osoba), ­ - Szymiszów, ul. Fabryczna (1 osoba), ­ - Szymiszów, ul. Dworcowa (1 osoba), ­ - Strzelce Opolskie, Os. Piastów Śl. (1 osoba), ­ - Strzelce Opolskie, ul. Topolowa (1 osoba), ­ - Strzelce Opolskie, ul. Sosnowa (1 osoba), ­ - Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska (2 osoby), ­ - Strzelce Opolskie, ul. K. Miarki (1 osoba), ­ - Dziewkowice, ul. Szkolna (1 osoba). Uczniowie mają wystarczającą sprawność ruchową, aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu.
 • Część II: dowóz jednego ucznia niepełnosprawnego* do Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Ks. Wajdy 3, zgodnie z poniższym wykazem miejsc ustalonych dla Wykonawcy: ­ - Sucha, ul. Św. Anny (1 osoba). (*dziecko ze względu na rodzaj niepełnosprawności przewożone jest w foteliku samochodowym i nie ma możliwości – również z uwagi na indywidualne zajęcia w szkole – na dowóz razem z pozostałymi dziećmi wspólnym przewozem).
 • Część III: dowóz dziewięciu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19, zgodnie z poniższym wykazem miejsc ustalonych dla Wykonawcy: ­ - Błotnica Strzelecka, ul. Dworcowa (1 osoba), ­ - Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska (1 osoba), ­ - Strzelce Opolskie, ul. Krakowska (2 osoby), ­ - Strzelce Opolskie, ul. Graniczna (1 osoba), ­ - Strzelce Opolskie, ul. Fabryczna (1 osoba), ­ - Strzelce Opolskie, ul. Osiedle (1 osoba), ­ - Szymiszów, ul. 1 Maja (1 osoba), ­ - Sucha, ul. Kościelna (1 osoba). Uczniowie mają wystarczającą sprawność ruchową, aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu.
 • Część IV: dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3, zgodnie z poniższym wykazem miejsc ustalonych dla Wykonawcy: ­ - Strzelce Opolskie, Osiedle Piastów Śląskich (1 osoba), ­ - Ligota Dolna, ul. Wiejska (1 osoba). Uczniowie mają wystarczającą sprawność ruchową, aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu.
Kod CPV: 60.13.00.00-8
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie realizować przedmiotowe zamówienie od dnia 17 września 2018 r. lub od dnia następnego po podpisaniu umowy, jeżeli jej podpisanie nastąpiłoby po 17 września, do dnia 31 grudnia 2018 r.
Opis warunków uczestnictwa oraz sposób oceny spełnienia tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia poszczególnych części przedmiotu zamówienia może ubiegać się wykonawca/wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki udziału w postępowaniu;
  • nie podlegają wykluczeniu.
 2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  • zdolności technicznej lub zawodowej.
 3. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  • Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Zdolność techniczna lub zawodowa. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że: w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał (zakończył) przynajmniej jedno zadanie o wartości co najmniej 30 000 zł (brutto) w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za wyjątkiem zadania nr 2, dla którego nie określa się minimalnej kwoty wykazywanego zadania. W przypadku składnia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, wystarczy wykazanie zakończenia jednego zadania o wartości co najmniej 30 000 zł (brutto).
 4. Wykluczenie wykonawcy:
  • Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP.
  • Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy PZP.
  • Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP, z uwzględnieniem innych przepisów ustawy PZP, w szczególności art. 24 ust. 8, 9 i 10 tej ustawy.
 5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryterium

Znaczenie [%]

1

Cena

60 %

2

Czas zapewnienia pojazdu zastępczego

20 %

3

Wiek pojazdów

20 %

 

 

 

Wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla zadania nr 1 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100); Dla zadania nr 2 – wadium nie jest wymagane; Dla zadania nr 3 – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100); Dla zadania nr 4 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100); Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz 978 i 1240). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie Nr 21 8907 1089 2002 0090 6881 0002 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5 - I piętro – pokój nr 10 (sekretariat) lub dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5, w sekretariacie. a) Termin składania ofert upływa w dniu 4 września 2018 r. o godzinie 9:00. b) Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom. c) Wykonawca może, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. d) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 4 września 2018 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego. a) Oferenci mogą być obecni na pierwszej jawnej części przetargu „sesja otwarcia ofert”. b) Koperty oznaczone określeniem „Wycofana” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperta wewnętrzna nie będzie otwarta.
Termin związania z ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Mic-Żminkowska
Stan zamówienia: Zakończony
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2010-07-12 11:32:19)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2018-10-02 13:40:22)
Liczba odwiedzin: 187291

Stopka

Data aktualizacji: 25 czerwiec 2024, Licznik odwiedzin: 20674748
design by fast4net

Zamknij